مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 در این قسمت میتوانید اطلاعات معتبر ترین مراکز تولید اسب فریزین در ایران را مشاهده نمائید.

> این مجموعه ها دارای بیشترین اسب های فریزین در ایران هستند.

> این مجموعه ها با امکانات و مدیریت بسیار قوی و دقیق توانسته اند به قطب های تولید در ایران تبدیل شوند. 

 در این قسمت میتوانید اطلاعات معتبر ترین مراکز تولید اسب فریزین در ایران را مشاهده نمائید.

> این مجموعه ها دارای بیشترین اسب های فریزین در ایران هستند.

> این مجموعه ها با امکانات و مدیریت بسیار قوی و دقیق توانسته اند به قطب های تولید در ایران تبدیل شوند. 

مرکز پرورش اسب پارت

مرکز پرورش اسب پارت

 بر روی نام و یا عکس مرکز پرورش اسب پارت فشار دهید و اطلاعات کامل آنرا ملاحظه نمائید.

مجتمع اسب طلوع کردان

مجتمع اسب طلوع کردان

 بر روی نام و یا عکس مجتمع اسب طلوع کردان فشار دهید و اطلاعات کامل آنرا ملاحظه نمائید.