چاپ
بازدید: 4379

این قوانین مربوط به قوانین صدور مجوز تولید (سیلمی) توسط سازمان بین المللی اسب فریزین برای ایران می باشد و با صدور برگه سیلمی توسط فدراسیون سوارکاری ایران کاملا متفاوت است.

 

قوانین برای صدور مجوز کشش برای نریان هایی با مدرک Foal Book در سال 2018:

1- نریان های با مدرک فول بوک ممکن است مجوز کشش برای کشور های غیر اروپایی دریافت کنند در صورتیکه امکان استفاده از اسپرم تازه و فریز شده سیلمی های فریزین مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین برای آن کشور وجود نداشته باشد. این قانون کاملا در اختیار این سازمان بوده و در اجرا و عدم اجرای آن مختار میباشد.

2- به کره های تولید شده از این نریان ها که مجوز تولید (سیلمی ) بطور محدود دریافت کرده اند مدرک B-Book I اعطا میگردد.

3- برای دریافت مجوز تولید، معیارهای زیر لازم است برقرار گردد:

4- درخواست مجوز تولید باید با تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به سازمان بین المللی اسب فریزین انجام شده و موارد زیر در این فرم بطور کامل درج شده باشد:

5- مالک نریان باید عضو سازمان اسب فریزین بوده و در صورت لزوم عضو انجمن رسمی مشخص شده توسط این سازمان باشد.

6- در زمان دریافت تقاضا، سازمان بین المللی اسب فریزین در مورد شرایط کشوری که آن نریان در آن قرار دارد، تصمیم گیری و بررسی خواهد کرد. اگر آن کشور شرایط لازم را داشته باشد، آنوقت تیم ارزیابی این سازمان اقدام به بررسی تقاضا در اولین جلسه ارزیابی پیشرو خواهد نمود. تصمیمات اتخاذ شده بصورت مکتوب به اطلاع فرد متقاضی خواهد رسید.

7- در مجوز صادر شده حداقل و حداکثر میزان مادیان هایی که برای تولید میتوان استفاده کرد درج خواهد شد. اگر حداقل میزان مادیان های ذکر شده در طول 2 سال اول پوشش داده نشود، این مجوز باطل خواهد شد.

8- این مجوز برای 2 سال متوالی در فصل کشش معتبر خواهد بود. در ادامه میتواند بمدت 1 سال دیگر این مجوز تمدید شود.

9- این مجوز تنها برای آن کشور و تنها برای آن مالک صادر خواهد شد.

10- باید شرایط زیر برای مجوز صادر شده برقرار گردد:

11- اگر مالک تمایل به تمدید مجوز تولید دارد، لازم است در زمان مشخص درخواست خود را ارسال نماید (قبل از پایان تقویم کاری هر سال)، بوسیله نماینده این سازمان در کشور مورد نظر. بعد از آن، آن مجوز بمدت یکسال دیگر تمدید میگردد.

12- اگر این مجوز تمدید نگردد و آن نریان همچنان به تولید ادامه دهد، کلیه کره های تولیدی مدرک B-Book II بعد از تست  DNA دریافت خواهند کرد.  

13- برای تمدید و ادامه مجوز تولید:

14- مسئولیت

آ. تصمیم گیری در خصوص اینکه کدام کشور و کدام نریان میتواند مجوز تولید بگیرد در جلسات ارزیابی صورت خواهد گرفت. ممکن است برخی تغییرات در مورد شرایط ارزیابی در زمان مشورت با نماینده آن کشور که ارزیابی در آن صورت میگیرد انجام شود.

ب. حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز تولید برای نریان مورد نظر توسط تیم ارزیابی مشخص  خواهد شد. بعد از اینکه تقاضا ثبت شد، تیم ارزیابی مطابق با شرایط تثبیت این موارد و صدور مجوز عمل خواهد کرد.

ج. اعضای نماینده کشور مورد نظر، تقاضای متقاضی را در سازمان بین المللی اسب فریزین ثبت خواهند نمود. برای انجام اینکار این افراد مسئول تعداد نریان های مورد استفاده، وسعت کار و بطور آشکار در تطابق با بند 14ب می باشند.

 

براساس ارزیابی از نریان و کره تولید شده از آن و مطابق با معیارهای ارزیابی که در بند 1 موجود است، ممکن است تصمیماتی در خصوص تمدید مجوز تولید بمدت 2 سال صورت بگیرد.