مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 
 
آزمون عملکرد و توضیحاتی در خصوص معیارهای ارزیابی
 
آزمون سوارکاری IBOP و ارزیابی مرکزی
 
 
1- A-X-C ورود بشکل یورتمه کار، C مسیر چپ دنبال شود
2- A دایره بزرگ
3- H-X-F تغییر دست، و در نقطه X انتقال به قدم متوسط
4- C یک توقف، سپس پیش رفتن به سمت قدم متوسط
5- یورتمه کار بین K و E
6- B دایره بزرگ
7- K-X-M تغییر دست به یورتمه متوسط
8- A گردش
    X انتقال به قدم متوسط
    C دست راست
 9- بین M و B یورتمه کار
10- A مارپیچ با 3 چرخش
11- بین C و M قدم متوسط
12- M-X-K تغییر دست ها، اجازه دادن به اسب برای کشیدن گردن، تنظیم دستجلو
13- بین A و F یورتمه کار
14- B گردش، E دست چپ
15- بین A و F چهارنعل کار چپ
16- B دایره بزرگ، شامل چند جهش در چهارنعل متوسط
17- بین C و H یورتمه کار
18- F-X-H تغییر دست ها در یورتمه متوسط، سپس یورتمه کار
19- E گردش
     B دست راست
20- بین A و K چهارنعل کار راست
21- E دایره بزرگ، شامل چندین خیز(جهش) در چهارنعل متوسط
22- بین C و M یورتمه کار
23- B دایره بزرگ، اجازه دادن به اسب برای کشیدن گردن، تنظیم دستجلو

 24- A گردش، X یک توقف، نشان دادن احترام به داور، سپس حرکت به سمت گام آزاد، C بدنبال مسیر راست پیش رفتن، و ترک میدان در نقطه A

 

دیاگرام حرکتی درساژ فریزین ها IBOP با توضیحات بیشتر را از اینجا دانلود کنید.

 

 آزمون کالسکه/ارابه رانی IBOP

1- A-F-B-M-C ورود یورتمه کار مسیر چپ

2- E-B-E دایره کامل

3- F-X-H تغییر حرکت با مقداری یورتمه کشیده متوسط

4- C سه پیچ مارپیچ پهنای میدان

5- بین H و M قدم متوسط

6- B مسیر راست

7- بین B و E توقف 3 تا 5 ثانیه

    پیشروی به قدم متوسط

   E مسیر چپ

 8- بین K و A یورتمه کار

9- B-E-B دوبار دایره کامل با اجازه دادن به اسب برای کشش به سمت جلو و به سمت عقب

بین B و M کوتاه کردن دهنه

10 بین M-C-H پیشبردن چهارنعل کار 

E-B-E دایره کامل

11- بین K-A-F یورتمه کار

12- F-E تغییر افسار

13- E-B-E دایره کامل

14- بین H-C-M پیشبردن چهارنعل کار 

    B-E-B دایره کامل

15- بین F-A-K یورتمه کار

16- K-X-M تغییر دهنه در یورتمه متوسط

17- بین H-E قدم متوسط

K-A-F اجازه دادن به اسب برای کشش به سمت جلو و عقب

18- F-X-G چرخش به سمت مرکز و بین F-X کوتاه کردن دهنه و 

بین X-G توقف و سلام دادن 

ترک کردن میدان با قدم آزاد

 

 آزمون پایه ارابه رانی نمایشی

1- A-C ورود با یورتمه کار، C دست راست

2- K-E بین K و E انتقال به قدم متوسط

3- E چرخیدن

4- B دست چپ

5- B-M بین B و M یورتمه 

6- E دایره بزرگ

7- F-M یورتمه با حرکات بیشتر

8- H تغییر دست ها

9- K-H یورتمه با حرکات بیشتر

10- B دایره بزرگ

11- E دایره بزرگ، اجازه دادن به اسب برای کشیدن گردن بین E و M تنظیم دهنه

12- M تغییر دست ها، و بین M و X انتقال به قدم

13- A گردش، و در X توقف

 آزمون ارابه رانی نمایشی IBOP

1- ورود با یک یورتمه در دست راست

2- در طرف عریض میدان، گردش و توقف در خط A-C. ارزیابی ادامه خواهد داشت

3- گردش ارابه با یورتمه در دست راست

4- دوبار چرخش دور میدان، تغییر دستها بصورت قطری، و سپس دوبار بدور دست چپ

5- در طرف عریض میدان، گردش و توقف در خط A-C.

در A، ترک میدان در یک حالت یورتمه

 سرفصل ارزیابی ها

IBOP/ABFP و آزمونسوارکاری مشترک

گام یورتمه چهارنعل وزن و تعادل چابکی انتقال سیگنال مجموع
2x 2x 2x 1x 1x 1x    

 

گام یورتمه چهارنعل وزن و تعادل چابکی انتقال سیگنال مجموع
2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x  

 

آزمون ارابه/کالسکه رانی IBOP

گام یورتمه چهارنعل وزن و تعادل چابکی انتقال سیگنال مجموع
2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x  


ABFP/ ارابه رانی مشترک

گام یورتمه وزن و تعادل چابکی انتقال سیگنال مجموع
2x 2x 2x 2x 1x 2x  

 

IBOP/ارابه رانی نمایشی مشترک

گام یورتمه یورتمه یورتمه وزن و تعادل جلو چابکی سیگنال مجموع
  استفاده از پای جلو استفاده از پای عقب لحظه تعلیق          
1x 2x 2x 1x 2x 1x 1x 1x  

 

اسب هایی که آزمون ABFP انجام میدهند، امتیاز جداگانه ای برای پتانسیل آنها بعنوان اسب ارابه رانی نمایشی دریافت خواهند کرد.

 

توضیحاتی در مورد معیارهای ارزیابی

گام

 گام برداشتن یک نوع راه رفتن و یا رژه است که در آن پاهای اسب ها در "چهار زمانه" در یک مسیر قرار گرفته و یکدیگر را دنبال میکنند. چهار پا بطور جداگانه و متناوب برداشته میشود، بعنوان مثال شروع با پای چپ جلویی: عقب چپ،چپ جلو، راست عقب، جلو راست و .... پای عقب در جای مشابه ای که پای جلو قرار داشته بر روی زمین قرار میگیرد. حرکات گام ها باید در میان بدن اسب انجام شود. برای یک لحظه کوتاه در طی گام برداشتن، پاها یک فرم V در جهت های مشابه تشکیل میدهند. 

آزمون IBOP تنها به گام های متوسط نیاز دارد. در گام متوسط، اسب در حالت روحی خاص به سمت جلو حرکت میکند، که در حالتی غیر معمول یک ظاهر آرام را نشان میدهد. گام برداشتن منظم و پایدار است. اسب با حرکات ثابت سوارکار هدایت میشود. 

ویژگی: آهنگ یکنواخت، چابکی، گام های بلند، فعالیت، ظاهری آرام و روح نواز.


یورتمه (آزمون سوارکاری و ارابه رانی)

 یورتمه یک حرکت متناوب "دو زمانه" جداگانه در لحظه تعلیق در پاهای مورب است (چپ جلو با راست عقب و راست جلو با چپ عقب). بعنوان مثال: چپ جلو با راست عقب، لحظه تعلیق، راست جلو با چپ عقب، لحظه تعلیق، چپ جلو با راست عقب، .... در یورتمه، قرارگیری پاها همیشه آزاد، فعال و منظم است. در سوارکاری و ارابه رانی IBOP نیاز به یورتمه متوسط میباشد. یورتمه کار یک نوع راه رفتن بین یورتمه جمع و متوسط است. لازم است اسب یک تعادل مناسب را نشان دهد، شکل گردن خود را به سمت بالا نگه دارد، و در مراحل قدم ها بصورت یکنواخت با قسمت های فعال عقبی بدن خود حرکت کند. حرکت با قسمت های فعال عقبی به معنی سواری با سیگنال کافی و مناسب که تلاش کامل قسمت های عقبی را نشان دهد.

یک یورتمه متوسط یک نوع راه رفتن بین یورتمه کار و یورتمه کشیده است. در یورتمه متوسط، اسب آزادانه به سمت جلو با کشیدن واضح گام هایش در یک میزان مساوی با تماس و کشیدن خطوط بالایی بدن حرکت میکند. این وسعت بوسیله یک سیگنال (تحریک) واضح با نیروی حاصل شده از قسمت عقب اسب ایجاد میشود. سوارکار به اسب اجازه میدهد تا گردن خود را کشیده و بینی اسب رو به جلو قرار بگیرد. گام ها منظم باقی مانده و حرکات به حالت آرام و متعادل خواهد بود. اسب مقدار بیشتری از زمین را با کشیدگی خود پوشش داده اما سرعت آن در حالیکه پاهایش بر روی زمین است افزایش پیدا نخواهد کرد. 

ویژگی: ضرب آهنگ، چابکی، استقلال، تعادل، جهش، وزن، سیگنال، زمان تعلیق، گام های بلند، فعالیت، ظاهر آرام، استفاده از پاهای جلو.

 چهارنعل (آزمون سوارکاری و ارابه رانی IBOP)

 چهارنعل یک راه رفتن "سه زمانه"، پاها در چهارنعل در سمت چپ بدین شکل قرار میگیرد: راست عقب، قطری راست جلو بهمراه چپ عقب، چپ جلو، لحظه تعلیق، راست عقب و .... چهارنعل باید سبک و ضرب آهنگ گام ها منظم باشد. ورود به چهارنعل باید قاطعانه صورت بگیرد. در IBOP تنها به چهارنعل کار و متوسط نیاز میباشد (با مقداری تعویض دست در هوا).

چهارنعل کار یک راه رفتن بین چهارنعل جمع و متوسط است. در این ورژن از چهارنعل، اسب باید تعادل مناسب، نگهداری پیچ گردن به سمت بالا، حرکت به سمت جلو در تعادل، سبک و با ریتم مناسب را نمایش دهد. قسمت عقب اسب باید فعال و با تحرکات مناسب در تلاش برای فراهم کردن یک سواری کامل باشد.

چهارنعل متوسط یک راه رفتن بین چهارنعل کار و چهارنعل کشیده است. اسب آزادانه به سمت جلو حرکت کرده، کشیدگی عضلات خود را با کشیدگی متعادل و کشیدگی مرتبط با قسمت بالایی بدن اسب نمایش میدهد. این کشیدگی بوسیله سیگنال های واضح با نیروی سوارکار از قسمت عقب اسب حاصل میشود. چهارنعل بطور واضح بصورت راه رفتن سه زمانه باقی میماند. سوارکار به اسب اجازه میدهد تا موقعیت پیچ گردن خود را تا مقدار بیشتری کشیده و بینی اسب به سمت جلو قرار بگیرد. 

ویژگی: ضرب آهنگ مناسب، چابکی، تعادل، سیگنال و تحریک، وزن، جهش.

 تعادل و وزن

یک تعادل مناسب در زمان یورتمه شامل رها کردن قسمت عقبی بدن و برخواستن قسمت های جلویی بدن است. اسب در قسمت بالایی بسیار آرام بوده و شکل درست آنرا حفط میکند. تصویر کلی، یک حرکت به سمت بالا در مسیر قسمت جلویی بدن دیده خواهد شد. 

ویژگی: جدوگاه بالاتر از قسمت انتهایی اسب بوسیله رها کردن قسمت انتهایی و بالا آمدن قسمت جلویی، راحتی در قسمت فوقانی بدن اسب. 

در"تعادل" آن چیزی که مهم است، حالت موازنه و تعادل اسب در زمان تمام حرکات اسب است. اسب باید با ریتم حرکت کرده، با نظم و آرامش، شامل زمانبندی وقتیکه گامهای خود را میکشد میباشد. وقتی که اسب گردن خود را میکشد، باید سرعت، ضرب آهنگ، نظم و استفاده از قسمت عقب خود را حفظ نموده و در حالت آرام و متوازن و در زمان حرکت با سیگنال سوارکار در گردن خود کشش ایجاد نماید.

چابکی    

چابکی یک اسب توانایی در چرخیدن، کشیدن و خم شدگی بدن آن بدون هیچگونه انسداد و یا سفتی در ستون فقرات و یا مفاصل آن است. چابکی بطور گسترده با انعطاف پذیری ماهیچه و عضلات حاصل میشود. چابکی اجازه می دهد تا اسب به سفت کردن، باز کردن و حرکت ستون فقرات به سمت جلو بدون تنش و مقاومت نامطلوب در حالیکه کاملا ریتم حرکت حود را حفظ میکند ادامه دهد.

اسب در حالیکه ریتم و تعادل خود را در زمان چرخیدن و پیروی از خطوط اشکال حفظ میکند، به حرکت خود ادامه میدهد. در دنبال کردن خطوط، تمام طول بدن اسب در یک مسیر انحنا پیدا میکند. اسب باید تمایل خود برای گرفتن دستورات از چپ به راست را نشان دهد. 

منحنی تنها در قسمت گردن و کمر دیده میشود اما در قسمت دنده ها و عقب اسب دیده نمیشود.

 وقتی سر اسب در موقعیت راست قرار داشته و در حال سواری دادن است، گردن و تنه اسب در خط مستقیم باقی مانده و اسب سر خود را به آرامی به سمت چپ و راست با کمک های مناسب خم میکند. در این حالت سوارکار یک چشم و حاشیه بینی اسب را میتواند ببیند. 

انتقال

انتقال و تغییر ضرب آهنگ از مسائل پایه در هنر سوارکاری است. در انتقال، اسب آرام و راحت باقی مانده، ریتم خود را در حرکت تا زمان انتقال حفظ کرده، بدرستی حرکت کرده و خط مستقیم در جلوی خود را نگاه میکند. انتقال و تغییر ضرب آهنگ باید به وضوح قابل دیدن باشد. از یک انتقال در کار راه رفتن به راه رفتن متوسط، گردن اسب باید بیشتر به سمت جلو متمایل باشد، بنابراین باعث ایجاد کشیدگی در گام هایش میشود. بدین شکل، اسب فرصت راحت بودن را دارا بوده، ریتم خود را حفظ کرده و به وضوح گام های بلند (در یورتمه) و یا در چهارنعل بر میدارد. تفاوت بین یک کار راه رفتن و یک راه رفتن متوسط ( و برگشت مجدد) باید به وضوح مشاهده شود. 

تحریک یا سیگنال

در مسابقه ارابه رانی نمایشی، به این قضیه "تمایل" میگویند. 

اسب تمایل به جلو رفتن دارد اما همیشه توسط سوارکار کنترل و محدود میشود. سوارکار بر روی سیگنال پیشروی و تشخیص چه مقدار اسب به سمت جلو برود بمانند ضرب آهنگ، کنترل خواهد داشت. انرژی ایجاد شده از قسمت عقبی اسب توسط سوارکار کنترل شده و اسب موظف به اطاعت از دستورات سوارکار میباشد. 

 ویژگی: انتقال انرژی ایجاد شده از قسمت عقب اسب و اینکه اسب اجازه پیدا میکند توسط سوارکار این انرژی را در مسیر جلو با استفاده از قسمت های فوقانی با ظاهری ثابت انتقال دهد. 

 یورتمه (آزمون ارابه رانی نمایشی)

یورتمه یک حرکت متناوب "دو زمانه" جداگانه در لحظه تعلیق در پاهای مورب است (چپ جلو با راست عقب و راست جلو با چپ عقب). بعنوان مثال: چپ جلو بهمراه راست عقب، لحظه تعلیق، راست جلو بهمره چپ عقب، لحظه تعلیق، چپ جلو با راست عقب، و .... در یورتمه، قرارگیری پاها همیشه آزاد، فعال و منظم است. آزمون عملکرد سوارکاری و ارابه رانی در IBOP نیاز به یورتمه کار و یورتمه متوسط دارد. 

در آزمون ارابه رانی نمایشی IBOP، یورتمه در قیاس با آزمون یورتمه در سوارکاری و ارابه رانی بوسیله لحظه طولانی تر در لحظه تعلیق، قدم های کشیده پاهای جلو بطور مناسب، ارتفاع مناسب پاهای جلو و قدرت پاهای عقب در قرار گیری در زیر بدن مشخص شده است. آخرین ویژگی، پاهای جلو را سبک تر کرده و آنرا افزایش میدهد. در این هنگام یورتمه همراه با غرور خواهد بود.

ویژگی: در قیاس با آزمون عملکرد سوارکاری و ارابه رانی، فعالیت بیشتر و بالاتری در پاهای جلو و عقب دیده شده، زمان بیشتری در تعلیق و انتقال از سطح عقب اسب به سمت جلو افزایش میابد. 

 استفاده از پاهای عقب در ارابه رانی نمایشی

این میزانی برای قرارگیری نقطه ثقل اسب در موقعیت افقی و میزانی برای بلند کردن پاهای عقب از زمین (نیرو و قدرت) و قراردادن در جلو میباشد. پاهای عقب فضای زیادی از برداشتن و قراردادن آنها بر روی زمین را پوشش داده و سم عقب با فاصله زیادی در جای ایجاد شده توسط سم جلو قرار میگیرد. زانو و مچ پا انعطاف پذیری اسب را نشان میدهند. پاهای عقبی در کل زیر بدن قرار میگیرند. 

ویژگی: نیرو، انعطاف در زانو و مچ، استقلال و قدرت

استفاده از پاهای جلو در ارابه رانی نمایشی

این میزانی برای انعطاف بالا در زانو برای آوردن بازوی جلو از پای جلو و قرار گیری در موقعیت افقی و درجه ای برای میزان کشیده شدن پاهای جلو میباشد. 

ویژگی: بازوی جلو به موقعیت افقی میرسد و زمانیکه بازوی جلو به بالاترین نقطه رسید، نباید به آسانی این موقعیت را رها کند بلکه به میزان کافی کشیدگی در پای خود ایجاد نماید. 
 

لحظه تعلیق در نمایش ارابه رانی

 این طولانی ترین زمانیست که یک اسب در تغییر بین دو پای قطری استفاده کرده و در این حالت، اسب هیچگونه تماسی با زمین ایجاد نمیکند. لحظه تعلیق میزانی از نتیجه یک حرکت در تاخیر و قابلیت ارتجاعی از بلند کردن پاهای عقب و سرعت ندادن به انجام آن است. 

ویژگی: قدرت بلند کردن پاهای عقب، قرار گیری پاها در ارتفاع و پوشش مقدار بیشتری از فضای زمین.

 نمایش ارابه رانی در قسمت جلو

در یورتمه، اسب از سر و گردن برای رسیدن به یک شکل غرور استفاده میکند در حالیکه سر و گردن در فرم عمودی و در مقابل بدن، اما به شدت منحنی و سوراخ های بینی به سمت زمین میباشند.

ویژگی: شکل و بلندی گردن، زاویه سر و گردن، محل قرارگیری سر. 

 ورژن ژوئن 2013

لینک منبع

برای خرید DVD آموزشی IBOP از این لینک اقدام کنید.