مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

  برای اخذ مدارک اسب های فریزین باید شرایط زیر برقرار باشد:

 

صدور مدارک برای اسب های وارداتی: 

1- مالک عضو سازمان اسب فریزین باشد. (برای عضویت در سازمان اسب فریزین، از اینجا اقدام نمایید)

2- ارائه مدارک واردات قانونی و مجوزهای صادر شده از ارگان های رسمی کشور. 

3- ارائه گزارش رسمی دامپزشک از شماره چیپ اسب که متعلق به اسب مورد نظر میباشد. 

 4- تکمیل فرم درخواست خدمات مورد نیاز. (درخواست خود را از اینجا ثبت کنید)

 

صدور مدارک کره های بدنیا آمده در ایران

1- مالک عضو سازمان اسب فریزین باشد. (برای عضویت در سازمان اسب فریزین، از اینجا اقدام نمایید)

2- پدر و مادر بصورت قانونی و با مجوز صادر شده از ارگانهای رسمی کشور وارد ایران شده و یا از تولیدات داخل ایران باشند. (لیست فریزین های داخل ایران)

3- DNA پدر و مادر کره در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (لیست سیلمی هایی که DNA آنها در سازمان اسب فریزین ثبت شده است)

4- DNA کره در سازمان اسب فریزین ثبت شود.

5- تاریخ کشش پدر و مادر کره در طول 2 هفته بعد از زمان کشش کره ثبت شده باشد. (از اینجا تاریخ کشش را ثبت کنید)

6- در طول 2 هفته بعد از تولد کره، اطلاعات آن در سازمان اسب فریزین ثبت شود. (اطلاعات کره را از اینجا ثبت نمایید)

7- کره در طول 6 ماه بعد از زمان تولد چیپ شده و شماره چیپ با تایید دامپزشک برای ما ارسال شود. (درخواست خود را از اینجا ثبت کنید)