مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

بررسی ضریب همخونی

ضریب همخونی بیانگر میزان خلوص در تداخل خونی بین یک مادیان و یک سیلمی می باشد.
این گزینه برای کسانی که بدنبال یک تولید با کیفیت هستند، بسیار موثر خواهد بود.
برای بررسی ضریب همخونی یک مادیان و یک سیلمی فرم زیر را پر نمایید. بجز روزهای شنبه و یکشنبه، نتیجه ضریب همخونی در طول یک روز کاری به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.