مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 

اسب ها می توانند اضطراب وآرامش انسان را احساس کنند.هم اکنون گروهی از دانشمندان در حال بررسی این تئوری هستند.
در هشتمین گردهمایی سوارکاری که در اسکاتلند برگزار شد ، یک محقق کانادایی مطالبی را در خصوص رفتار اسب ها زمانی که کنار یک شخص آرام هستند و یا زمانی که در کنار یک فرد مضطرب هستند، بازگو کرد.
امروزه در دنیای غرب اسب ها مثل یک همراه و حتی نزدیک تر، مثل یک دوست هستند.از اسب ها در درمان استفاده می کنند بنابراین دانستن این که عکس العمل آن ها در برابر افرادی که آن ها را نمی شناسند و یا از آن ها می ترسند چیست، اهمیت دارد.
این محقق و همکارانش در مطالعاتشان ۱۰ اسب و ۱۶ نفر را انتخاب کردند.از ۱۰ نفری که در آنجا حاضر بودند خواستند تا میزان راحتی خود را در کنار اسب ها با اعداد بین ۱۰-۱ مشخص کنند.عدد ۱۰ بیانگر ترس بیش از حد انسان از اسب است.
در این آزمایش از دو نفر از افرادی که اسب ها را دوست داشتند خواسته شد تا در حالت فیزیکی استرس داشته باشند تا از این طریق عکس العمل اسب ها را در برابر استرس افرادی که با آن ها دوست هستند ،بررسی کنند.
رفتار هر کدام از اسب ها را به صورت مجزا در حالی که به مدت ۵ دقیقه با یک نفر در یک محوطه تنها بودند، تحت نظر گرفتند.
به صورت رندم افراد با چشمانی بسته به محوطه وارد می شدند تا هیچ گونه ارتباط چشمی با اسب برقرار نکنند.
در تمام مدت این محقق ضربان قلب افراد و اسب ها را اندازه گیری و رفتار اسب ها را ضبط و بررسی می کرد.
نتایج این تحقیق و مشاهدات این بود که :هرچه استرس فرد بیش تر بود میزان ضربان قلب اسب کمتر بود.بعد از مدت ۵ دقیقه که فرد در رینگ قرار داشت ضربان قلب اسب افزایش می یافت. در کنار یک فرد مضطرب اسب سر خود را پایین نگاه می داشت و کمتر در محوطه حرکت می کرد.
اسب ها بسیار آگاه هستند و در شرایط احساسی با انسان بسیار خون گرم و احساسی رفتار می کنند.
این محقق در ادامه افزود: تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. اینکه افراد با استرس ،چه فیزیکی و چه روانی، در کنار اسب ها باشند، خطری آن ها را تهدید نمی کند.
این موضوع می تواند در زمینه ی تراپی با اسب ها بسیار بحث برانگیز باشد.