مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

تعداد 36 نریان فریزین از کره های سیلمی فریزین بنام Hessel 480 در اولین دور مسابقات انتخاب سیلمی فریزین ثبت نام کرده اند.

این یک رکورد تازه است که پیش از این توسط سیلمی دیگری ثبت نشده بود. قبل از Hessel 480، تنها تعداد نریان های ثبت نام شده از 3 سیلمی دیگر توانسته بودند به رکورد بیش از 30 راس دست پیدا کنند. 

از Beart 411، در سال 2007 و 2009 تعداد 33  و 32 راس ثبت شده است. از Doaitsen 420 در سال 2007 و 2010 تعداد 32 و 33 راس. از سیلمی Tsjalle 454 در سال گذشته تعداد 34 راس و در امسال 31 راس ثبت شده است. این تعداد نریان ثبت شده از هسل در برابر سیلمی های دیگر قابل توجه میباشد.

در سال جاری تعداد 309 نریان برای شرکت در مسابقات انتخاب سیلمی ثبت نام کرده اند که نسبت به سال گذشته تعداد 30 راس افزایش داشته است. 

لیست نریان های شرکت کننده برای انتخاب سیلمی در سال جاری را از اینجا ببینید.