مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

اولین جلسه کارگروه اسب فریزین باحضور آقایان : میری- نیک نفس - احمدی- طلاچی- امینی - تاج الدین (نماینده KFPS) - خانم نجفی - دکتر کاتبی و دکتر شهبازی در روز شنبه 7 مرداد ماه در محل معاونت فنی برگزار گردید و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت : 

بررسی و تصویب اهداف کلی این کارگروه - در خصوص قوانین و ضوابط واردات - قوانین و ضوابط ثبت نژادی - بحث در خصوص تدوین کتاب  این نژاد  و همکاری با KFPS  و شناسایی این نژاد در ایران

همچنین مقرر گردید جلسه بعدی این کارگروه در تاریخ 12 مرداد ماه برگزار گردد.