مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 Jort van Stal Sluisweg سیلمی فریزین وارداتی از کشور هلند می باشد.

تصویر یورت:

این سیلمی با تجربه دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، DNA یورت در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفتیورت که دارای مقام استار می باشد، سابقه حضور در مسابقات درساژ و کسب عنوان، همچنین سابقه حضور در مسابقات انتخاب سیلمی های فریزین در سال 2015 میلادی در کشور هلند را داشته و توانسته در بین 400 نریان فریزین در بین 25 نریان نهایی قرار بگیرد. لازم به ذکر است مادیان مدل، کرون و استار متعددی در شجره این سیلمی دیده میشود.


مشخصات پدر: 

Tsjalle 454 پدر یورت است. شاله، قهرمان سیلمی های فریزین در سال 2016 میلادی، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیر در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 3 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات شاله به شرح زیر است:

> تعداد 3 نریان از نریان های تولید شده توسط شاله به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 73 نریان از نریان های تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 9 نریان اخته از کره های تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولیدی توسط شاله به مقام مدل دست پیدا کرده اند. 

> تعداد 17 مادیان از مادیان های تولیدی توسط شاله به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

> تعداد 132 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 27 کره از تولیدات شاله به درجه ورزشی دست یافته اند. 


مشخصات مادر:

Venne Teske Z یک مادیان کرون/تاج دار فریزین که از سیلمی مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Sape 381 تولید شده است.

> تعداد 1 نریان از نریان های تولید شده توسط فنه به مقام استار دست یافته اند. 

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط فنه به مقام استار دست یافته اند.


دیگر مشخصات (Jort van Stal Sluisweg (Tsjalle 454 * Sape 381 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2011

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201100628

شماره چیپ: 528210002625340

محل نگهداری: مجتمع اسب طلوع کردان

شماره تماس با مالک یورت جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

09122723057  احمدی نسب

اسپرم فریز شده این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی یورت

مشاهده فیلمی از یورت

شجره یورت: 

مشاهده شجره یورت


عملکرد ورزشی مادر و برادران/خواهران یورت - از سمت مادر:

Venne Teske Z.:

-


عملکرد ورزشی مادربزرگ و کره های مادربزرگ یورت - از سمت مادر:

Teske O. DRESSUUR PAARD L1+7 (27-02-2011):

Winke Teske Z. (v.Doaitsen 420) DRESSUUR PAARD Z1+6 (17-08-2018)

gm Sinke fan Veldzicht (v.Wolfert 467) DRESSUUR PAARD B+12 (09-09-2017)