مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

الگوی نام گذاری کره های بدنیا آمده بر اساس ترتیب حروف انگلیسی می باشد. در هر سال حرف های مشخصی را میتوان در ابتدای نام هر اسب انتخاب کرد. این الگو را به راحتی میتوان در بین دکمه های یک دستگاه تلفن مشاهده نمایید.

بعنوان مثال، در سال 2106، حروف A - B - C (دکمه شماره 2 در تلفن) قابل استفاده و ابتدای هر اسم باید از بین این سه حرف انتخاب میگردید. در سال 2017 میلادی از حروف D - E - F (دکمه شماره 3) در ابتدای اسم انتخابی لازم است استفاده شود. در سالهای آینده نیز بر طبق این الگو، نام گذاری کره ها انجام میشود.

در سالهای 2021 (دکمه شماره 7) و 2023 (دکمه شماره 9) از چهار حرف در ابتدای اسامی انتخابی برای نام گذاری کره های فریزین میتوان استفاده نمود.