مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 تعداد زیادی از علوفه ها به صورت بالقوه قدرت ایجاد مسمومیت در اسبها را دارند اما اسبها  به دلیل داشتن حس قوی در انتخاب علوفه  معمولا این گیاهان را نمی خورند مگر انکه خیلی گرسنه باشند ، خرد شدن این گیاهان و ترکیب شدن با سایر علوفه های خشک  و یا پوشانده ماندن در زیر علوفه های بلندتر در چراگاه و یا آغشاه شدن این گیاهان به برخی علف کش ها و ناپدید شدن بوی اصلی گیاهان سمی میتواند عوامل دیگری برای خوردن این گیاهان توسط اسبها باشد.

برخی از گیاهان سمی برای اسبها عبارتند از :

 

پیرگیاه -Ragwort

سرخدار – Yew

آلاله – Buttercup

بلوط – Oak

دم اسبی – Jointfern – Ephedra equisetina

خرنوب – st johm’s wort

لاله واژگون – Fertillaria

برگ بو – Laurel

شوکران – Hemlock

باقالای مصری – Lupin

خشخاش – Poppy

رازیانه – Pimpernel

چوبه (غاسول) – Soapwort

کتان – Flax

سیکلامن – Sow bread

خرزهره – Rhododendron

برگ بو – Privet

زبان در قفا – Larkspur

شابیزک – Deadly Night Shade

سورنجان – Meadow saffron

گل انگشتانه – Fox glove