مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

اینکه اسب ها چگونه به ارتباط چشمی کسی که قصد دارد به آن ها دست بزند پاسخ می دهند کنجکاوی بسیاری از دانشمندان را برانگیخته است. حیوانات قادر هستند تا ارتباط چشمی مستقیم از سوی انسان را به شیوه های مختلف تفسیر کنند که از آن جمله می توان ژست و رفتار حمله کننده و یا تسلط را نام برد.

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا نگه داشتن این ارتباط چشمی با اسبی که رها است و زین نشده می تواند به گرفتن آن و افسار کردن آن کمک کند؟ و یا ممانعت از این ارتباط باعث می شود تا اسب به میل خود افسار شود؟

دانشکده دامپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا در این زمینه تحقیقاتی را به عمل آورده است و آزمایش های مختلفی را بر روی بیش از صد اسب انجام داده است.در این تست ها یک فرد ثابت اقدام به گرفتن هر کدام از اسب ها در یک مرتع نمود.

در گرفتن نیمی از اسب ها شخص از برقراری ارتباط چشمی خودداری کرد و نیمه ی دیگر در حالی گرفته شدند که این ارتباط با آن ها برقرار شد.سه هفته بعد بیش تر اسب ها به روش عکس مورد آزمایش قرار گرفتند.

 

نتیجه این مطالعات این بود که اسب ها هیچ ترسی از گرفته شدن توسط کسی که با آن ها ارتباط چشمی برقرار می کند ندارند.در هر صورت اجتناب مربی از ارتباط چشمی با اسب ها در مرتع تأثیری در موفقیت او در گرفتن اسب ها نخواهد داشت.