مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

فرانسوی ها دریافتند که نگهداری اسب های جوان با جفت هایشان که به طور معمول اتفاق می افتد، سبب بروز سرکشی و رفتارهای غیر معقول در آن ها می شود. محققان بعد از بررسی رفتار اسب های نابالغ قبل و بعد از حضور اسب های بالغ به گروه به این نتایج دست یافته اند.

اساسا زمانی که دو تا مادیان به گروهی از کره مادیان ها اضافه می شوند،یا زمانی که دو اسب اخته به گروهی از اسب های تازه کار می پیوندند، رفتارهای اجتماعی اسب های جوان اصلاح میشوند و بهبود می یابند.

یکی از تأثیرات رفتاری اسب های بالغ این است که اسب های یک یا دو ساله کمتر عصبی هستند و کمتر به گاز گرفتن و یا لگد زدن متوسل می شوند. به طور هم زمان اسب های جوان اجتماعی تر بزرگ می شوند و بسیاری از مواقع عکس العمل های مثبتی از آن ها دیده می شود. جوان ترها همچنین به محض ورود اسب های بزرگتر رفتارهای جدیدی را می آموزند. به طور مثال یاد می گیرند که کدام یک از اعضای گروه یا همان گله حق تقدم در ورود را دارد.

مطالعات انجام شده نشان داده است که رفتارهای اسب های نابالغ نیز می توانند تأثیرات مثبتی را بر روی اسب های یک یا دو ساله داشته باشند.بنابراین بزرگ شدن اسب های جوان در کنار بزرگتر ها می تواند بسیار مفید باشد.

مهندس نیلوفر مافی