مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

تحقیقات نشان داده است که اسب ها به هنگام نظم دادن طویله با یکدیگر نزاع کرده و گاهی اوقات زخمی می شوند.

محققان از اسب داران سوئیسی خواستند تا میزان دعوا و مشاجره و لگد زدن های میان اسب هایشان را بررسی کنند.

از بین ۳۰۰۰ اسبی که مورد بررسی قرار داده شده بودند،۵۰ تای آن ها نیاز به معاینات دامپزشک جهت بهبود زخم هایشان داشتند.

یک پنجم این نزاع ها و زخمی شدن ها در یک گروه از اسب ها اتفاق می افتاد. دلیل اصلی این نزاع ها جابه جایی  های انجام شده در محل سکونت آن ها بوده است. خو گرفتن اسب ها به محل جدید و گروه دیگری ازاسب ها تغییری در میزان درگیری های بین آن ها و نیز جراحات ایجاد شده ،ایجاد نمی کند.

همچنین مطالعات انجام شده نشان داد که اسب های کوچک تر بیش تر با هم اصطبلی های خود  دعوا می کنند.

 

اسب ها اصیل،خون گرم و عربی ۴ برابر بیش تر از گونه های دیگر از لگد خوردن و گاز گرفته شدن رنج می برند.