مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

بمانند هر سال، مسابقات انتخاب برترین های فریزین در سال 2018 با شکوه، عظمت و زیبایی هرچه تمام تر در روزهای 11-12-13 ژانویه در هلند برگزار گردید. 

جمعیت بی نظیری از سرتاسر دنیا از این مسابقات بازدید بعمل آوردند. بازدید کننده هایی نیز از ایران نیز در سالن مسابقات حضور پیدا کردند. 

 

در روزهای 11 و 12 ژانویه نریان های جوان فریزین برای حضور در دور نهایی انتخاب سیلمی فریزین در نوامبر سال 2018 به مسابقه پرداختند که اسامی نریان های انتخاب شده در دور نهایی به شرح ذیل میباشد:

Milan fan Stal Bellefleur

Twix v.d. Terpen

Timo fan it Pompebled

Valco van de Demro stables

Tuke fan e Klaai

Tijbbe fan Horp

Tornado Oet Oale Kloosterveen

Tije Joke H

Tymen K

Yannick fan Dulve

Wilko v.d. Terpen

Wesley Hiske H.

Zweitse fan Pier's-Hiem

Wilbert

Ward fan Starking

Willem E fan de lepene Hikke

Wer ien w

Wiard van marije z.

Yme fan Hyllested-Ostergaard

Wate van de Its

Yalke van 'n Elsmos

Ypke Ven

Wessel fan D' oever

Wardy

در روز 13 ژانویه، سیلمی های فریزین برای انتخاب برترین سیلمی سال به مسابقه پرداختند. سیلمی های حاضر در این مسابقه به دو دسته سیلمی های بالای 13 سال و سیلمی های کوچکتر از 13 سال تقسیم شدند. 

نتیجه حاصل شده به شرح ذیل است:

قهرمان سیلمی های بالای 13 سال:

Alwin 469

نائب قهرمان سیلمی های بالای 13 سال:

Tsjalle 454

 

قهرمان سیلمی های کوچکتر از 13 سال (همچنین قهرمان در مجموع):

Jurre 495

نائب قهرمان سیلمی های کوچکتر از 13 سال(همچنین نائب قهرمان در مجموع):

Menne 496

 

لازم به ذکر است Jurre 495 که در سال 2016 به درجه سیلمی دست پیدا کرده بود، در سال 2017 و 2018 موفق به کسب مقام برترین سیلمی فریزین سال گردید.