مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

ماهنامه اسب های فریزین در روز 11 و 12 آذرماه سال 1396 به دست علاقمندان این نژاد خواهد رسید.

در این شماره مطالب متعددی از قبیل:

> عکس سیلمی فریزین بنام Menne 496 

> جوانترین تولید کننده اسب فریزین

> آنالیز دیجیتالی حرکات اسب ها 

و مطالب متعدد بسیار دیگری قرار دارد.