مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

نتایج تست DNA اسب های فریزین تا تاریخ 22-08-1396 به شرح زیر است:

 

دانلود فایل PDF نتایج تست "دی ان ای"