مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

سومین جلسه کارگروه اسب فریزین در تاریخ 29 مهرماه در محل معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ایران برگزار گردید.

 

افراد حاضر در این جلسه:

خانم ها: طلاچی و نجفی

آقایان: دکتر شهبازی - دکتری کاتبی - احمدی نسب - طلاچی - احمدی و میری

 

در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1- نحوه ثبت اسبهای فریزین در Studbook فریزین

2- تصمیم گیری نهایی در خصوص شرایط واردات این نژاد

3- بحث و بررسی جهت برگزاری تست درساژ مخصوص این نژاد (IBOP)