مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

دومین جلسه کارگروه اسب فریزین در روز پنجشنبه 12 مرداد ماه جار ی در مجموعه طلوع کردان با حضور اعضا برگزار و موارد ذیل تصویب شد :


1- برنامه ریزی جهت نیل به اهداف تعیین شده توسط اعضاء کارگروه
2- بررسی فرایند ثبت اسب فریزین در ایران و ساماندهی آن توسط اعضا کارگروه
3- تدوین قواعد و قوانین جهت ارتقا کیفیت واردات اسب فریزین