مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 

مالکین کره اسب های فریزین توجه داشته باشند:

 

تاریخ نهایی درخواست صدور و اخذ مدرک برای کره هایی که در سال 1395 و در سال 1396 بدنیا آمده اند پایان شهریور ماه سال 1396 می باشد. 

 

بعد از این تاریخ، به درخواست های ارسال شده و یا آندسته از کره هایی که نتوانسته اند شرایط قانونی اخذ مدرک را فراهم کنند رسیدگی نخواهد شد. 

 

درخواست های مرتبط با کره های متولد شده بعد از این تاریخ طبق روال عادی پیگیری خواهد شد.

 

نکته: ما بر اساس قوانین درج شده در وب سایت مجموعه اسب فریزین ایران در خصوص اخذ مدرک برای اسب های فریزین اقدام خواهیم کرد.

قوانین منتصب  به این مجموعه در سایت های دیگر مورد تایید مجموعه اسب فریزین ایران نمی باشد.