مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

Pinkster fan Vikheia سیلمی فریزین وارداتی از کشور هلند می باشد. 

تصویر پینکستر:

 این سیلمی زیبا و جوان که هم اکنون تحت تعلیم آموزش های درساژ برای حضور در مسابقات مرتبط قرار ذارد، دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، DNA پینکستر در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفت. در شجره پینکستر، مادیان های استار و ورزشی متعددی دیده میشود. 


مشخصات پدر: 

Fabe 348 پدر پینکستر می باشد. فابه، نایب قهرمان سیلمی های فریزین در سال 2000 میلادی، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion)است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیر در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 4 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات فابه به شرح ذیل است:

> تعداد 4 نریان از نریان های تولید شده توسط فابه به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 53 نریان از نریان های تولید شده توسط فابه به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 132 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط فابه به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 32 نریان اخته از تولیدات فابه به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 3 مادیان از مادیان های تولید شده توسط فابه به مقام مدل از بالاترین مقام های مادیان های فریزین دست یافته اند.

> تعداد 2 مادیان از مادیان های تولیدی توسط فابه به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

> تعداد 57 فریزین از کره های تولیدی فابه به درجه ورزشی دست یافته اند. 


مشخصات مادر:

Nellichje fan 'E Homar یک مادیان استار فریزین که از سیلمی مورد تایید و بی نظیر سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Beart 411 تولید شده است.


دیگر مشخصات (Pinkster fan Vikheia (Fabe 348 * Beart 411 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2013

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201301613

شماره چیپ: 578098199427557

محل نگهداری: باشگاه امام خمینی

شماره تماس با مالک پینکستر جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

9121137323 98+ طلاچی

اسپرم فریز شده این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی پینکستر

شجره پینکستر:

مشاهده شجره پینکستر


عملکرد ورزشی مادر و برادران/خواهران پینکستر - از سمت مادر:

Nellichje fan 'e Homar:

-


عملکرد ورزشی مادربزرگ و کره های مادربزرگ پینکستر - از سمت مادر:

Wypkje fan de Bosk:

Roaske fan 'e Homar (v.Doaitsen 420) DRESSUUR PAARD L2+4 (26-06-2010)