مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

Deode Lauwers سیلمی وارداتی فریزین از کشور هلند میباشد. 

تصویر دوده:

 

این سیلمی با بلندی قد 173cm، با تیپ و شجره کاملا اسپرت، دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، برگه سلامت دامپزشکی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، تست DNA و Genomic دوده در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفت. در شجره دوده سیلمی های اسپرت، مادیان های مدل و استار متعددی دیده میشود.

مشخصات پدر: 

Beart 411 پدر دوده است. برت، پسر Jasper 366 معروف به شاه فریزین ها، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیری در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 7 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات برت به شرح زیر است:

> تعداد 7 نریان از نریان های تولید شده توسط برت به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 125 نریان از نریان های تولید شده توسط برت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 286 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط برت به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 44 مادیان از مادیان های تولیدی توسط برت به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

> تعداد 16 مادیان از مادیان های تولیدی توسط برت به مقام مدل دست یافته اند.

 

مشخصات مادر:

Jomanda Fan 'E Pomp یک مادیان استار فریزین که از سیلمی مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Jurjen 303 تولید شده است.

> تعداد 2 نریان از نریان های تولید شده توسط یوماندا به مقام استار دست یافته اند. 

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط یوماندا به مقام استار دست یافته اند.

 

دیگر مشخصات  (Doede Lauwers (Beart 411*Jurjen 303 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2009

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 200902882

شماره چیپ: 528210002286244

محل نگهداری: باشگاه کوثر (صنایع دفاع)

شماره تماس با مالک دوده جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر:  

9121069059 98+ احمدی

اسپرم این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی دوده

شجره دوده:

مشاهده شجره دوده