مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

ثبت اطلاعات مالکین اسب نژاد فریزین

این صفحه مخصوص ثبت مالکیت یک اسب فریزین میباشد. لازم است شناسنامه هر اسب فریزین بنام مالک آن باشد. در صورتیکه شناسنامه بنام مالک نباشد، لازم است مالک نسبت به تغییر شناسنامه اقدام نماید.
نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی خود را وارد کنید
مثال: example@website.com
Please write a subject for your message.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است