مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

اهداف این سایت، معرفی اسب نژاد فریزین، معرفی مجموعه اسب فریزین ایران و خدمات آن به متقاضیان، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به فریزین ها می باشد. 

در این وب سایت، متقاضیان می توانند در خواست های خود را به ثبت برسانند. نمونه این در خواست ها میتواند:

* ثبت اطلاعات مالکین اسب های فریزین

* ثبت اطلاعات کشش

* ثبت اطلاعات کره های فریزین تولید شده

* ثبت در خواست عضویت در سازمان اسب فریزین

 

توضیحات بیشتر در مورد راهنمای سایت مجموعه اسب فریزین ایران:

 

شماره 1: با کلیک بر روی تضویر، در هر نقطه از وب سایت که باشید، به صفحه اول این وب سایت خواهید رفت

این صفحه در حال تکمیل شدن است.