چاپ
بازدید: 3175

 

> احمد میری

رئیس کمیته اسب فریزین فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران

  ارسال ایمیل

 

> مجتبی احمدی نسب

مدیر عامل مجموعه اسب فریزین ایران

ارسال ایمیل

 

> کیوان نیک پی

کارشناس امور بین الملل و عضو کمیته اسب فریزین

ارسال ایمیل

 

> علی تاج الدین

مدیریت بازاریابی و تبلیغات مجموعه اسب فریزین ایران

ارسال ایمیل

 

> محمود نیک نفس

عضو هیئت مدیره مجموعه اسب فریزین ایران

ارسال ایمیل