مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

طبق قوانین سازمان اسب فریزین و فدراسیون سوارکاری ایران، برای صدور مدارک کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران، لازم است موارد زیر رعایت شود:

 

1- مالک سیلمی از اعضای سازمان اسب فریزین باشد. (لیست افرادی که در سازمان اسب فریزین عضو هستند)

2- سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده و همچنین دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد. (لیست اسب های فریزین که دارای مدارک معتبر از KFPS هستند)

3- DNA سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (در جدول قرار داده شده در این صفحه میتوانید نام این سیلمی ها را مشاهده کنید)

4- سیلمی از راه های قانونی و با مجوز رسمی به کشور ایران وارد شده باشد.

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.

طبق قوانین سازمان اسب فریزین و فدراسیون سوارکاری ایران، برای صدور مدارک کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران، لازم است موارد زیر رعایت شود:

 

1- مالک سیلمی از اعضای سازمان اسب فریزین باشد. (لیست افرادی که در سازمان اسب فریزین عضو هستند)

2- سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده و همچنین دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد. (لیست اسب های فریزین که دارای مدارک معتبر از KFPS هستند)

3- DNA سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (در جدول قرار داده شده در این صفحه میتوانید نام این سیلمی ها را مشاهده کنید)

4- سیلمی از راه های قانونی و با مجوز رسمی به کشور ایران وارد شده باشد.

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.

سیلمی های فریزین

Jort van Stal Sluisweg Pinkster fan Vikheia Mylord van Westerhuis Roel M