چاپ
بازدید: 9282

* برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS، علاقمندان میتوانند با پر کردن فرم عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه، در سازمان اسب فریزین عضو شوند. 

* برای ثبت اسب های بالغ بنام مالکین، دریافت مدارک المثنی، مدارک کره های تازه تولید شده، و شرکت در مسابقات اسب های فریزین، لازم است متقاضیان از اعضای سازمان اسب فریزین باشند.

* تعرفه ها به یورو می باشد.

 

توضیحات و نحوه پرداخت:

*مبلغ ریالی (تومان) را به شماره حساب 81671026871481 بنام شرکت اسب شبرنگ فرزانگان در بانک سامان واریز نمایید. 

(به دلیل نوسانات بازار ارز، هزینه خدمات مورد نیاز متقاضیان تا اطلاع ثانوی با پرداخت یورو انجام خواهد شد)

** سند واریزی را در زمان تکمیل فرم های مربوطه، آپلود و ارسال نمایید.

 *** ارزیابی فقط برای اعضاء سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS می باشد.

 

 تعرفه های عضویت، خدمات و ارزیابی در  KFPS  بشرح ذیل می باشد: 


کد عمومی مبلغ (یورو)
1 عضویت و یا تمدید سالانه در سازمان اسب فریزین 103.68
2 ورودی اولیه اعضا به سازمان 20.35
3 ثبت کشش 61.25
4 دریافت شناسنامه 66.30
5 دریافت شناسنامه و پاسپورت 122.46
6 ودیعه ثبت مالکیت 59.15
7 انتقال نام شناسنامه ای اسب به مالک جدید 25.22
8 انتقال نام پاسپورتی اسب به مالک جدید 25.22
9 هزینه خدمات فروش اسب توسط مالک 40.30
10 هزینه خدمات فروش سیلمی مورد تایید سازمان 726.05
11 صدور المتنی شناسنامه 147.81
12 صدور المثنی پاسپورت 147.81
13 صدور شناسنامه تغییر یافته 25.22
14 ثبت DNA - تست شجره 74.43
15 ثبت اداری تست DNA 47.78
16 تست ژنوم 78