مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 

تقویم کاری مجموعه اسب فریزین ایران و KFPS به شرح ذیل است:

 

اردیبهشت 1397  
1397-02-04 اولین مسابقات درساژ فریزین زیر نظر هیئت سوارکاری استان تهران
   
مهر 1397  
1397-07-11 کلینیک درساژ اختصاصی اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
   
آذر 1397  
1397-10-20 کلینیک درساژ اختصاصی اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
1397-10-20 کلینیک و آزمون اختصاصی درساژ اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
   
دی 1397  
1397-10-20 مسابقات انتخاب برترین های فریزین سال و جشن فریزین ها در کشور هلند
1397-10-21 مسابقات انتخاب برترین های فریزین سال و جشن فریزین ها در کشور هلند
1397-10-22 مسابقات انتخاب برترین سیلمی فریزین سال در کشور هلند