مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

تقویم کاری مجموعه اسب فریزین ایران و KFPS به شرح ذیل است:

 

اردیبهشت 1397  
1397-02-04 اولین مسابقات درساژ فریزین زیر نظر هیئت سوارکاری استان تهران
   
مهر 1397  
1397-07-11 کلینیک درساژ اختصاصی اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
   
آذر 1397  
1397-10-20 کلینیک درساژ اختصاصی اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
1397-10-20 کلینیک و آزمون اختصاصی درساژ اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
   
دی 1397  
1397-10-20 مسابقات انتخاب برترین های فریزین سال و جشن فریزین ها در کشور هلند
1397-10-21 مسابقات انتخاب برترین های فریزین سال و جشن فریزین ها در کشور هلند
1397-10-22 مسابقات انتخاب برترین سیلمی فریزین سال در کشور هلند
   
اسفند 1397  
1397-12-01 شروع بزرگترین رویداد اسب های فریزین در ایران با همکاری KFPS
1397-12-02 کلینیک درساژ اسب های فریزین
1397-12-03 مسابقات ارزیابی اسب های فریزین
1397-12-04 مسابقات درساژ اسب های فریزین