مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

* برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS، علاقمندان میتوانند با پر کردن فرم عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه، در سازمان اسب فریزین عضو شوند. 

* برای ثبت اسب های بالغ بنام مالکین، دریافت مدارک المثنی، مدارک کره های تازه تولید شده، و شرکت در مسابقات اسب های فریزین، لازم است متقاضیان از اعضای سازمان اسب فریزین باشند.

* تعرفه ها به یورو می باشد.

 

توضیحات و نحوه پرداخت:

* نرخ تبدیل یورو به ریال را در وب سایت http://www.tgju.org/currency مشاهده نمایید.

**مبلغ ریالی (تومان) را به شماره حساب 81671026871481 بنام شرکت اسب شبرنگ فرزانگان در بانک سامان واریز نمایید.

*** سند واریزی را در زمان تکمیل فرم های مربوطه، آپلود و ارسال نمایید.

 **** ارزیابی فقط برای اعضاء سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS می باشد.

 

 تعرفه های عضویت، خدمات و ارزیابی در  KFPS  بشرح ذیل می باشد: 

* برای عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین یا KFPS، علاقمندان میتوانند با پر کردن فرم عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه، در سازمان اسب فریزین عضو شوند. 

* برای ثبت اسب های بالغ بنام مالکین، دریافت مدارک المثنی، مدارک کره های تازه تولید شده، و شرکت در مسابقات اسب های فریزین، لازم است متقاضیان از اعضای سازمان اسب فریزین باشند.

* تعرفه ها به یورو می باشد.

 

توضیحات و نحوه پرداخت:

* نرخ تبدیل یورو به ریال را در وب سایت http://www.tgju.org/currency مشاهده نمایید.

**مبلغ ریالی (تومان) را به شماره حساب 81671026871481 بنام شرکت اسب شبرنگ فرزانگان در بانک سامان واریز نمایید.

*** سند واریزی را در زمان تکمیل فرم های مربوطه، آپلود و ارسال نمایید.

 **** ارزیابی فقط برای اعضاء سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS می باشد.

 

 تعرفه های عضویت، خدمات و ارزیابی در  KFPS  بشرح ذیل می باشد: 

تعرفه خدمات

کد عمومی مبلغ (یورو)
1 عضویت و یا تمدید سالانه در سازمان اسب فریزین 104.23
2 ورودی اولیه اعضا به سازمان 21
3 ثبت کشش 70.84
4 دریافت شناسنامه 57.89
5 جریمه تاخیر در ثبت کره 8.89
6 بیعانه ثبت هر اسب بنام مالک 63.7
7 انتقال نام شناسنامه ای اسب به مالک جدید 25.41
8 انتقال نام پاسپورتی اسب به مالک جدید 25.41
9 هزینه خدمات فروش اسب توسط مالک 40.6
10 هزینه خدمات فروش 3 سیلمی مورد تایید سازمان 730.1
11 صدور المتنی شناسنامه 148.4
12 صدور المثنی پاسپورت 148.4
13 المثنی برگه کشش - تولید 49.77
14 صدور شناسنامه تغییر یافته 25.41
15 ثبت DNA 209.37

  

مسابقات ارزیابی

 

کد نوع و گروه بندی هزینه ارزیابی (یورو) کسب رتبه استادبوک  کسب رتبه استار 
21 ارزیابی کره نریان* بزودی    
22 ارزیابی کره مادیان* بزودی    
23 ارزیابی کره مادیان 1 ساله* بزودی    
24 ارزیابی کره مادیان 2 ساله* بزودی    
25 مادیان از 3 سال فول بوک** بزودی -- --
26 مادیان از 4 سال فول بوک** بزودی -- --
27 مادیان استادبوک 4 سال به بالا*** بزودی   --
28 مادیان استار 4 تا 6 سال بزودی    
29 مادیان استار 7 سال به بالا بزودی    
30 مادیان کرون بزودی    
31 مادیان مدل بزودی    
32 اخته فول بوک از 3 سال به بالا**  بزودی -- --
33 اخته استادبوک از 4 سال به بالا***  بزودی   --
34 اخته استار بزودی    
35 کره نریان 1 ساله * بزودی    
36 کره نریان 2 ساله * بزودی    
37 نریان فول بوک**** بزودی   --
38 IBOP بزودی    
39 ثبت کرون - مدل بزودی    
40 ثبت اسپرت بزودی    
41 ثبت مدرک تولید محدود نریان بزودی    
42 جریمه ثبت نکردن درجه کسب شده  بزودی    
43 ثبت مجوز تولید محدود نریان فول بوک   بزودی    

* کره ها میتوانند به مقام برتر اول، دوم و سوم دست پیدا کنند.

** مادیان های فول بوک میتوانند به درجه استادبوک، استار و بالاتر دست پیدا کنند.

*** مادیان های استادبوک میتوانند به درجه استار و بالاتر دست پیدا کنند.

**** نریان فول بوک میتواند به درجه استار دست پیدا کند.

***** نریان هایی که در تست درساژ IBOP شرکت میکنند، در صورت کسب امتیاز مناسب، مدرک مجوز تولید محدود از KFPS دریافت میکنند.

کلینیک و کلاسهای تخصصی

کد شرح مبلغ(یورو)
50 کلینیک و کلاسهای تخصصی  238.50